JIN YOUNG CO.,LTD.
     
 
JIN YOUNG LACE CO.
 
JIN YOUNG KNIT CO.,LTD.
 
 
JIN YOUNG P&T CO.,LTD.
     
 
OFFICE
 
GYMNASIUM
 
     
 
RESTAURANT
 
DRIVING RANGE
 
 
SHOW ROOM

         Lace, Knit Weaving Division (Weagwan Industrial Complex)
          - JIN YOUNG CO.,LTD: 988-1 Kumsanri,Waegwanub,Chilgokkun,Kyungbuk,Korea
          - JIN YOUNG LACE CO.: 987-6 Kumsanri,Waegwanub,Chilgokkun,Kyungbuk,Korea
          - JIN YOUNG KNIT CO.,LTD: 987-7 Kumsanri,Waegwanub,Chilgokkun,Kyungbuk,Korea
 
         Textile Printing , Dyeing Division (Daegu Dyeing Complex)
          - JIN YOUNG P&T CO.,LTD: 2005-41 Pisan-7Dong, Seogu, Daegu City, Korea